solidarnoscpniowek.cba.pl
solidarnoscpniowek.cba.pl


 sg

ss

sk

Wydarzenia


Odpowiedź Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW S.A. na list z dnia 10.12.2013...


solmini

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A.

Zarząd JSW S.A.

   W związku z otrzymanym pismem Zarządu JSW S.A. z dnia 10.12.2013 roku sygn. Akt DP. 0771-22/13, w którym to Zarząd nawiązuje do spotkania ze stroną społeczną w dniu 15.11.2013r. informujemy, że na spotkaniu tym strony przedstawiły swoje stanowiska w kwestiach zawartych w w/w piśmie.

Strona związkowa na spotkaniu tym stwierdziła, że wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach prawa pracy muszą być uregulowane w nowym, jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników JSW S.A. Jednocześnie strona związkowa oświadczyła, że jest gotowa do przyjęcia części propozycji Zarządu w nowym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy na zasadach zaproponowanych w projekcie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW S.A. przez stronę społeczną w dniu 22.11.2013r., które oczywiście mogą być doprecyzowane w dalszych rokowaniach. W propozycjach zawartych w projekcie układu strona związkowa zawarła zapisy, które pozwalają w całości lub w części zawiesić niektóre uprawnienia pracownicze na czas trudnej sytuacji JSW S.A. Przypominamy, że do części przedstawionych propozycji strona związkowa ustosunkowała się wcześniej na piśmie, jednakże mając na uwadze wagę tematu ponownie odnosimy się do propozycji działań antykryzysowych w obszarze pracowniczym tj. do punktów 1 do 5 pisma Zarządu z dnia 10.12.2013r.:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami Porozumienia z dnia 08.11.2012r. nie ma formalnych możliwości dokonania korekty stawki płac zasadniczych podwyższonych o wskaźnik inflacji przyjęty do ustawy budżetowej na 2013 rok jak również na lata 2014 i 2015. Zapisy zawarte w tym Porozumieniu dotyczą wprowadzenia korekty w przypadku wyższej inflacji niż założonej do ustawy budżetowej na dany rok. Podpisując powyższe Porozumienie każda ze stron podjęła ryzyko, że ich wiedza co do rzeczywistej inflacji na lata 2013 do 2015 może być chybiona. Mając na względzie plany dalszych, liczonych w miliardach złotych zakupów i inwestycji trudno nam będzie wyjaśnić załodze JSW S.A., że poniesienie kosztów wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku dla pracowników JSW S.A. w wysokości około 50 min złotych w skali całego roku jest ciężarem nie do udźwignięcia dla firmy, w której pracują. Zarząd JSW S.A. nie przedstawił nam planowanych wydatków na 2014 r., nie przedstawił również informacji dotyczących planu TE na 2014 r., które uzasadniałyby zmianę sposobu realizacji wzrostu stawek płac zasadniczych, a tym samym spadek płacy realnej. Należy podkreślić, że wskaźnik inflacji podawany przez GUS nie w pełni odzwierciedla wzrost rzeczywistych kosztów utrzymania rodzin górniczych, gdyż pomimo spadku kosztów transportu i szeroko pojętego przepływu informacji mamy do czynienia ze wzrostem cen żywności i utrzymania mieszkań.

Ad.2. Odstąpienie od wypłacania dodatku do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego było wielokrotnie poruszane na spotkaniach z przedstawicielami biura Płacy i Polityki Społecznej. Wskazywaliśmy podczas tych spotkań, że praca na dole kopalni jak również na Zakładzie Przeróbczym jest pracą ciężką, niebezpieczną a przede wszystkim szkodliwą dla zdrowia. Przedstawiony w piśmie wskaźnik absencji chorobowej na poziomie 6,74 % jest jednym z najniższych wskaźników w skali poszczególnych województw. Nie mniej jednak mając na uwadze argumenty pracodawcy wskazywaliśmy możliwość pośredniego uwzględnienia propozycji zarządu, to znaczy przyjęcia zasady wypłacania dodatku do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego generującego sumaryczną wypłatę w okresie zwolnienia lekarskiego na poziomie 100% wynagrodzenia za pracę z uwagi na staż dla pracowników dołowych i Zakładu Przeróbczego. Nie mniej jednak wprowadzenie takiego rozwiązania jest możliwe poprzez wdrożenie tych zapisów w nowym, jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników JSW S.A.

Ad. 3.Optymalizacja naliczania odpisów na ZFŚS została precyzyjnie opisana i przedstawiona w projekcie ZUZP dla pracowników JSW S.A., przekazanej zarządowi JSW S.A. w dniu 22.11.2013r. Przyjęte przez nas założenia są zbliżone do propozycji Zarządu i mogą być na dalszym etapie negocjacji zmodyfikowane. Strona społeczna zgadza się w pełni z przedstawionym uzasadnieniem zarządu JSW S.A. w sprawie zaniechania zawiązywania rezerw na zobowiązania z tytułu naliczania ZFŚS, temat ten musi być jednak dogłębnie przeanalizowany pod kontem wszelkich obaw emerytów i rencistów co do ich dotychczasowych uprawnień wynikających z zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ad.4. Strona społeczna przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie w piśmie skierowanym do Zarządu JSW S.A. w dniu 04.09.2013r. nie mniej jednak jesteśmy gotowi do podjęcia rzeczowych rozmów w celu rozwiązania tego problemu na czas działań antykryzysowych.

Ad.5. Przyjmując argumenty strony pracodawcy strona społeczna jest w stanie zaakceptować propozycje Zarządu JSW S.A. nie mniej jednak zmiana zasad musi być zawarta w nowym, jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników JSW S.A., gdyż obecne rozwiązanie jest rozwiązaniem układowym. Zaznaczamy, że do tej pory w wielu miejscach naszego zakładu w dalszym ciągu występują kłopoty ze środkami czystości w toaletach.

Przypominamy Zarządowi JSW S.A., że zawarte w dniu 05.05.2011 roku Porozumienie Zbiorowe w trybie artykułu 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy, podpisane przed upublicznieniem spółki jest obowiązującym Prawem Pracy.

Całkowicie niezrozumiałym dla nas jest natomiast informacja przekazana przez Zarząd JSW S.A. zawarta w piśmie do Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych z dnia 09.12.2013r. sygn. akt DP-0771-21/13, że oficjalnym projektem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przekazanym nam przez Zarząd JSW S.A. jest dokument z 21.11.2011 r., który był przyczyną otwartego konfliktu pomiędzy Zarządem a załogą JSW S.A. Prowadzone przez strony w ostatnim czasie rokowania opierały się na projekcie z marca 2011 r., który został przedstawiony pracownikom kopalń i zakładów JSW S.A. jako oficjalny dokument w wydaniu specjalnym gazety "Jastrzębski Węgiel". Uważamy za niedopuszczalne, że inne propozycje jako oficjalne stanowisko Zarządu przedstawiane są pracownikom i związkom zawodowym. Najwyraźniej mamy do czynienia z nieszczerymi intencjami pracodawcy. Takie działania cofają nas do czasów konfliktów z 2011 roku. Podkreślamy, że strona społeczna jest gotowa w trybie natychmiastowym do podjęcia dalszych rokowań nad nowym, jednolitym Zakładowym Układem Zborowym Pracy dla pracowników JSW S.A., lecz uważamy, że w zespole tym ze strony pracodawcy - w celu wzmocnienia jego wiarygodności, powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu JSW S.A.


COPYRIGHT S.K.