solidarnoscpniowek.cba.pl
solidarnoscpniowek.cba.pl


 sg

ss

sk

Wiadomości


Pismo do Ministra Gospodarki w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW...


jsw

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW S.A.

Szanowny Pan Janusz Piechociński Wicepremier Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze.

   Niniejszym pragniemy poinformować Pana Premiera, że w dniu 22 listopada 2013 r. przekazaliśmy Zarządowi JSW S.A. projekt części podstawowej jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Przygotowany przez stronę związkową projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy został opracowany na bazie tekstu części podstawowej nowego ZUZP, którego treść została przedstawiona załodze JSW S.A. przez Zarząd JSW S.A. w wydaniu specjalnym gazety "Jastrzębski Węgiel" w marcu 2011 roku i ponownym przedstawieniem go do rokowań stronie związkowej w miesiącu wrześniu 2013 roku.

Projekt ten zasadniczo niewiele różni się od propozycji pracodawcy, na której został on oparty. Jest on uzupełniony o obowiązujące teksty porozumień między innymi o:

- "Porozumienie zbiorowe zawarte 5 maja 2011 r. w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi działającymi w JSW S.A."

- gwarancje zatrudnienia i stałość stosunku pracy;

- "Porozumienie zawarte w dniu 15.04.2013r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW S.A. w sprawie wzajemnej współpracy" - zasady współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi;

- Porozumienia kończące spory zbiorowe w 2012 r. - zasady ustalania wzrostu płac w następnych latach.

Projekt związkowy został także uzupełniony o obowiązujące przepisy kodeksowe dotyczące między innymi czasu pracy. Niektóre zasady, w tym sposób wyliczenia odpisu zostały przepisane z Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W projekcie zamieszczono także obowiązujące i stosowane współcześnie tzw. przywileje górnicze (mundur, szpada górnicza, odznaki, zegarek pamiątkowy itp.) zapisane w znowelizowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika. W projekcie związkowym znalazły się również zapisy pozostałych porozumień oraz stosowanych zasad, w tym zasady współpracy związków zawodowych z pracodawcą w czasie sytuacji kryzysowej, które zdaniem strony związkowej powinny zostać umocowane w nowym, jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o zwrócenie uwagi na dalsze rokowania w sprawie ZUZP dla Pracowników JSW S.A.

Jednocześnie zwracamy się do Pana Premiera z zapytaniem - czy publiczne wypowiedzi Pana Prezesa Zagórowskiego podczas debaty PAP "Okrągły stół na temat przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce" zamieszczone również na portalu górniczym nettg.pl w dniu 27.11.2013r. sprzyjają dalszemu dialogowi w JSW S.A. pomiędzy pracodawcą a stroną społeczną ?

Cytujemy wypowiedź: rząd nie ma dziś w rękach możliwości zatrzymania importu węgla, zatem polski węgiel musi być tańszy, a sektor musi podnieść efektywność..... Branża marnotrawi kapitał i majątek, działając tylko przez pięć dni w tygodniu, a na świecie kopalnie działają siedem dni. To się musi zmienić, czy się to podoba stronie społecznej, czy nie. Mamy potencjał zmian, tylko często trzeba oddzielić liderów związkowych od załogi. Bo tzw. Strona społeczna, czyli liderzy związkowi, nie daje od lat przyzwolenia na nic. A załoga rozumie o co chodzi" - koniec cytatu.

Czy przedstawione powyżej stwierdzenia nie są przypadkiem wypowiedziami zmierzającymi do zaostrzenia i tak trudnego dialogu i zerwania ostatniej nici porozumienia?

My jako strona związkowa niejednokrotnie dawaliśmy przykłady odpowiedzialności poprzez zawarcie kompromisowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania JSW S.A, Radykalne wypowiedzi członków Zarządu JSW S.A. stwarzają realne zagrożenie braku możliwości zawarcia kompromisu w rozwiązaniu życiowych spraw dotyczących pracowników JSW S.A.


COPYRIGHT S.K.