solidarnoscpniowek.cba.pl
solidarnoscpniowek.cba.pl


 sg

ss

sk

Wiadomości


Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami posiadającymi uprawnienia emerytalne- stanowisko WRZZ...


jsw

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A.

Zarząd JSW S.A.

   W nawiązaniu do pisma z dnia 26.08.2013 r. (DP.0771-12/13) oświadczamy, że Porozumienie z dnia 05.05.2011 r. oraz dotychczas stosowane uregulowania nie dają podstaw do jednostronnego rozwiązywania umów o pracę z pracownikami posiadającymi uprawnienia emerytalne. Obowiązujące prawo pracy nie nakłada także na pracowników obowiązku przedstawienia pracodawcy daty odejścia z pracy w związku uzyskaniem uprawnień emerytalnych. Potwierdza to między innymi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.02.2010 r. , w którym wyraźnie stwierdzono, że uzyskanie uprawnień do emerytury w żadnym przypadku nie może stanowić podstawy wypowiedzenia umowy o pracę.

Według strony społecznej każda zmiana ustaleń porozumienia z dnia 05.05.2011 r. czy też jego doprecyzowanie, także w kwestiach dotyczących odpraw dla zwalnianych pracowników wymaga zapisania ich w nowym jednolitym Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników JSW S.A.. W związku z powyższym po raz kolejny wnosimy o jak najszybsze podjęcie rokowań nad nowym, jednolitym ZUZP dla Pracowników JSW S.A., gdzie można zapisać nowe ustalenia, między innymi dotyczące zasad postępowania w czasach gorszej koniunktury czy kryzysu w Spółce i wyjaśnić wszelkie sporne kwestie.

Proponowane zapisy dotyczące zwolnień pracowników posiadających uprawnienia emerytalne według strony związkowej nie tylko nie pozwolą na lepsze dostosowanie struktur zatrudnienia do potrzeb JSW S.A., a mogą wręcz spowodować duże problemy w zastąpieniu pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz posiadających stosowne zatwierdzenia, w tym Wyższego Urzędu Górniczego.

Zwolnienie z pracy ok. 1000 pracowników JSW S.A. w krótkim okresie czasu spowoduje duże problemy kadrowe, a w związku tym także produkcyjne. Po raz kolejny domagamy się określenia normatywnego obłożenia robót w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Spółki, które zapewni odpowiednio wysoką produkcję nienaruszając bezpieczeństwa pracy. Problem ten był przez stronę związkową wielokrotnie sygnalizowany, między innymi w opiniach do założeń Planów TE w ostatnich latach.

Niepokoi także wybiórczość wyboru pracowników, którym "proponuje się" odejście z pracy w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych. Ciągle są równi i równiejsi. Pracownicy kierownictwa kopalń i Biura Zarządu posiadający uprawnienia emerytalne nie są zagrożeni zwolnieniami. W przypadku rozmów z pracownikami, których nakłania się do odejścia z naszej Spółki nie bierze się pod uwagę indywidualnych sytuacji życiowych ich rodzin, które często są bardzo trudne. Niejednokrotnie wysokość uzyskanej emerytury nie przekracza połowy dotychczasowych zarobków, co np. przy konieczności spłaty kredytu hipotecznego może okazać się nie lada problemem.

Mając na uwadze powyższe fakty WRZZ nie może zaakceptować jakichkolwiek zmian w Porozumieniu z dnia 05.05.2011 r. , które powinny być zawarte w nowym jednolitym ZUZP dla Pracowników JSW S.A. oraz sprzeciwia się agresywnemu nakłanianiu pracowników do wcześniejszego odejścia na emeryturę i ich szykanowaniu w jakikolwiek sposób.

Za Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW S.A.

Do wiadomości:

Wicepremier, Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński

Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW S.A. Józef Myrczek


COPYRIGHT S.K.