solidarnoscpniowek.cba.pl
solidarnoscpniowek.cba.pl


 sg

ss

sk

Wiadomości


Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych w JSW nie akceptuje likwidacji posiłków profilaktycznych...


jsw

Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A.
Zarząd JSW S.A.
   W nawiązaniu do pisma z dnia 22.08.2013 r. (DP.0771-9/13) Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych działających w JSW S.A. nie akceptuje likwidacji posiłków profilaktycznych lub ich zamienników dla części pracowników JSW S.A.

Prawo do bezpłatnego posiłku dla tej grupy pracowników nie wynika z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r., ale z porozumień zawartych w latach poprzednich w zakładach obecnie znajdujących się w strukturach JSW S.A.. Takie rozwiązania były popierane zarówno przez stronę pracodawcy jak i związki zawodowe, ponieważ w tamtym okresie nie było możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupie pracowników ze względu na istniejące w tym czasie ograniczenia prawne. W kilku zakładach zasady przydzielania posiłku profilaktycznego zostały zapisane w układach zbiorowych pracy. Należy podkreślić, że podobne uregulowania w tej kwestii obowiązują w kopalniach pozostałych spółek węglowych.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych lub ich ekwiwalentu dla wszystkich pracowników naszej Spółki obowiązywały w momencie podpisania Porozumienia Zbiorowego z dnia 5.05.2011 r. oraz obowiązują do dnia dzisiejszego. Paragraf 2 tegoż porozumienia mówi wyraźnie, że "Wszystkie pozostałe uregulowania wynikające ze stosowanych postanowień wypowiedzianych zakładowych układów zbiorowych pracy oraz obowiązujących w dniu zawarcia niniejszego porozumienia regulaminów i porozumień w jednostkach organizacyjnych JSW S.A. pozostają bez zmian i są obowiązujące do czasu zarejestrowania i wdrożenia w życie ZUZP dla Pracowników JSW S.A." Do tej pory zasady przydzielania posiłków profilaktycznych nie były przez pracodawcę kwestionowane, przeciwnie, ich wartość została podwyższona jednostronną decyzją Zarządu JSW S.A. w 2012 roku. Dziwi więc fakt, że Zarząd JSW S.A. wycofuje się z poprzedniej decyzji, przecież zróżnicowanie wysokości wartości świadczenia dla pracowników korzystających z prawa do posiłku profilaktycznego na podstawie rozporządzenia lub nie mających tego prawa to jest decyzja Zarządu JSW S.A.. Należy podkreślić, że pracownicy, którym pracodawca zamierza zlikwidować prawo do posiłku profilaktycznego płacą od jego wartości podatek dochodowy, z którego pozostali pracownicy są ustawowo zwolnieni. Natomiast pracownikom, którzy w ramach przeniesienia służbowego z kopalni do Biura Zarządu wartość przysługującego posiłku została wliczona do podstawy wynagrodzenia.

Prawo do bezpłatnego posiłku dla pracowników powierzchni jest historycznie uzasadnione i w większości mają oni dużo mniejsze wynagrodzenia od średniej w Spółce. Pracownicy upoważnieni do tego "przywileju" mają w ostatnich latach większe podwyżki płac (przykład - premia motywacyjna), a powoływanie się przez Zarząd na nierówne traktowanie pracowników jest co najmniej niewłaściwe.

Po raz kolejny podkreślamy, że zasady postępowania w czasach gorszej koniunktury lub kryzysu na rynku węgla i koksu powinny być zapisane w nowym, jednolitym ZUZP dla Pracowników JSW S.A., nad którym rokowania utknęły w martwym punkcie. W propozycji Związków Zawodowych nowego, jednolitego ZUZP jest cały rozdział poświęcony tej kwestii i propozycje tam zawarte są wciąż aktualne i mogą podlegać negocjacjom.

Naszym zdaniem rzeczywisty kryzys nie dotyczy jak na razie JSW S.A. Wynik za pierwsze półrocze to wciąż ponad 100 milionów zysku, a doliczając do wyniku wartość nagrody dla załogi wypłaconej w zamian za nagrodę z zysku z zeszłego roku to ponad 200 milionów na plusie. Na kontach JSW S.A. znajduje się około 2 miliardów wolnych środków. W czasie spowolnienia gospodarczego w 2012 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń Zarządu JSW S.A. i kadry kierowniczej o ok. 100%.

Gorsza koniunktura na rynku nie przeszkadza Zarządowi w dalszym prowadzeniu kosztownych inwestycji i remontów nie mających wpływu na wyniki produkcyjne Spółki, takich jak remonty biur, elewacji budynków, bram wejściowych itp., które mogą być ograniczane lub odłożone na okres późniejszy. Takie postępowanie na pewno nie jest korzystne dla naszej Spółki, ale dla firm zewnętrznych zarabiających na tych pracach poważne pieniądze.

Mając na uwadze powyższe fakty WRZZ sprzeciwia się likwidacji posiłków profilaktycznych lub ich zamienników dla części pracowników JSW S.A.

Za Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych JSW S.A.

Do wiadomości:

Wicepremier, Minister Gospodarki RP Janusz Piechociński

Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW S.A. Józef Myrczek


COPYRIGHT S.K.